سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد سازمانی

تعریف نظری:  تعهد سازمانی، به حالتی تصریح دارد که در آن کارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقی گردد(حسنقلی پور و همکاران، 1391). تعهد را یک نوع وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان تعریف می کنند (Buchanan, 1974).

تعریف عملیاتی: مقصود از تعهد سازمانی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 30تا 49 میباشد.

1-7-3-1) تعهد عاطفی[1]

تعریف نظری: اظهار کننده وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و مخصوصاً اندازه حساسیت آنها به تجربیات شغلی مثل طرفداری سازمانی می باشد (Erdheim et al., 2006) .این واکنش احساسی به عنوان یک رابط بین هویت افراد با هویت سازمان تعریف می شوند و نیز اندازه وابستگی به سازمان به خاطر خود سازمان، مستقل از ارزش ابزاری آن می باشد؛ که این حالت در شرایطی به وجودمیآید که کارکنان به ادامه ارتباط با سازمان تمایل دارند (Dawley et al., 2005).

تعریف عملیاتی: مقصود از تعهد عاطفی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 30 تا 37 میباشد.

 


1-7-3-2) تعهد هنجاری[2]

تعریف نظری:  

این نوع تعهد اظهار کننده اعتقاد کارکنان به این موضوع می باشد که بایستی با سازمان بمانند و رشد کنند، چراکه تجربیات اجتماعی شدن بر وفادار ماندن کارکنان به کارفرما تاکید دارد  (Griffin and Hepburn, 2005).  افرادی که دارای تعهد هنجاری بالایی هستند به نظر میرسد که مجبور شده اند به اشتغال خود ادامه دهند (Kondratuk et al., 2004).

تعریف عملیاتی: مقصود از تعهد هنجاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 44 تا 49 میباشد.

1-7-3-3) تعهد  مستمر[3]

تعریف نظری: این تهعد شامل دو زیر ساخت می باشد: یکی بر اساس آن چیز که افراد با ترک سازمان از دست میدهند می باشد (Dawley et al., 2005) و دیگری بر اساس شناخت افراد از اندازه دسترسی به جایگزین های موجود درصورتیکه تصمیم به ترک سازمان داشته باشند، که معمولا به عنوان هزینه های ، حاشیه ای نام برده میشود (Namasivayam and Zhao, 2007).

تعریف عملیاتی: مقصود از تعهد مستمر در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 38 تا 43 میباشد.

[1] Affective Commitment

[2] Normative Commitment

[3] Continuance Commitment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 • تعیین ارتباط میان بازاریابی داخلی و بازارگرایی شعب بانک توسعه تعاون استان

 

اهداف فرعی

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان