سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی

قسمتی از متن پایان نامه :

) ضرورت بازاریابی داخلی

افزایش اهمیت تأثیر کارکنان در صنایع خدماتی، سازمان های خدماتی را به سمت پذیرش بازاریابی درونی و نتایج آن هدایت کرده می باشد تا با کارکنان به مانند مشتریان رفتار کنند زیرا که این کارکنان هستند که سازمان خدماتی را در چشمان مشتری نمایش می دهند و به همین دلیل دارای نقشی چندبعدی و پیچیده هستند (Mishra, 2010).  در بازاریابی درونی این نکته هست که کارکنان، بازار داخلی درون سازمانی را می سازند؛ یعنی سازمان یک بازار درونی می باشد که دارای مشتریان و عرضه کنندگان درونی می باشد و تأمین نیازهای این مشتریان درونی برای موفقیت سازمان لازم و ضروری می باشد. اگر نیازها و انتظارات آنها تأمین نشود و به آن ها به عنوان یک دارایی هزینه ای و نه به عنوان سرمایه اصلی سازمان نگریسته گردد، ارائه محصول و خدمات مناسب و ارزشمند به مشتری ممکن نخواهد بود  (سید جوادین و همکاران، 1389).

 

2-7) عناصر بازاریابی داخلی

صاحبنظران مختلف عناصر متفاوتی را به عنوان عناصر بازاریابی داخلی معرفی کرده اند که بعضی از آنها عبارتند از:

 • بنسل و همکاران[1] عناصر بازاریابی درونی را امنیت استخدام، آموزش گسترده، پاداش های بالا و وابسته به عملکرد سازمانی، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان و کاهش تمایزات موقعیتی معرفی می کنند (Bansal et al, 2001: 66).
 • امنیت شغلی: که به عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی داخلی مطرح شده تجهیز کارکنان را در زمینه امنیت شغلی قابل قبول دربر می گیرد. هر کاهش در زمینه بهره وری و یا سودآوری ممکن می باشد به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر گردد. به عنوان یک راه جلوگیری از ریزش کارکنان، به کارگیری مجدد آنها در سایر بخشها امکان پذیر می باشد. بررسیها بیانگر این واقعیت هستند که باافزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، رضایتمندی، وفاداری و اعتماد به مدیریت افزایش می یابد.
 • آموزشهای متنوع و گسترده: در یک اقتصاد `جهانی توسعه یافته، ایجاد و توسعه دانش یکی از عوامل مهم دستیابی به مزیت رقابتی در عرصه جهانی می باشد. عموماً آموزش کارکنان در ارتباط با شناخت و حل مسائل، ایجاد تغییرات ضروری در زمینه فرایندها و روشهای انجام کار و خدمات پس از فروش محصولات می باشد. براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص گردیده می باشد که سرمایه گذاری در زمینه آموزش نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج بهبود نگرشها، افزایش مهارتها در ارتباط با ارتقای کیفیت خدمات و رضایتمندی و وفاداری کارکنان را در بردارد.
 • ارائه پاداشهای سخاوتمندانه: ارائه حقوق و مزایای بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وری، یکی از روشهای اعمال این کار می باشد. براساس بررسیهای انجام شده مشخص گردیده که کارکنان شرکتهای باحقوق و مزایای بالاتر از متوسط، دارای سطوح رضایتمندی و تعهد بیشتری نسبت به سازمان هستند.
 • تسهیم اطلاعات: به مقصود ایجاد ارتباطات و تسهیم اطلاعات سازمانها بایستی بااستفاده از روشهای مختلف، جریان اطلاعات را در سازمان مستقر سازند. اهمیت این جریان اطلاعات در ایجاد سهولت در زمینه تصمیم گیری و ایجاد یک مکانیسم مناسب بازخورد، می باشد. همچنین ارتقای سطح تواناییها را به همراه دارد.
 • توانمندسازی کارکنان: توانمندسازی دو جنبه را در بر می گیرد که شامل آزادی اقدام و اختیار در یک طرف و انتظارات و مسئولیت در طرف دیگر می باشد.
 • کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان: باکاهش فاصله طبقاتی کارکنان، آنها می توانند به سادگی ایده هایشان را اظهار کرده و در نتیجه خلاقیت، صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد. دو روش کاهش تفاوت مقام، کاهش تفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازمان و ایجاد سمبول های سازمانی در راستای ارتباطات سازمانی برمبنای توسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازمانی می باشد (Ahmed and Refiq, 2003).
 • در دیدگاه فورمن و مونی[2]، عناصر بازاریابی درونی عبارتند از چشم انداز[3]، توسعه[4] و پاداش[5] . از نظر آن ها سازمان بایستی چشم انداز روشنی را برای کارکنان خود ترسیم کند و آن ها را برای انجام امور ارتقا داده و آموزش های مناسب را به آن ها ارائه نماید و در نهایت بایستی پاداش های مناسبی را برای کارکنان در نظر داشته باشد (حسینی و رحمانی، 1391).
 • در دیدگاه احمد و رفیق (2003) عناصر بازاریابی درونی عبارتند از محصولات شغلی، پرداختی، محیط کاری و ترفیع (ابزری و همکاران، 1388).
 • از دیدگاه گرونروس بازاریابی درونی را در دو سطح استراتژیک و تاکتیکی، که در سطح استراتژیک به ایجاد یک محیط درونی که کارکنان را در مورد آماده سازی و انگیزش برای اقدام در خدمات، طرفداری می کند و سطح تاکتیکی شامل ارتباطات اثربخش بین کارکنان و کسب و کار می باشد می توان مطالعه نمود(حسینی و رحمانی، 1391).

[1]

[2] Foreman and Money

[3] Vision

[4] Development

[5] Reward

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی

 

اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین اندازه تعهد سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • تعیین اندازه رفتار شهروندی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش ارتباط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه تعاون استان
 • سنجش اثر میانجی گری تعهد سازمانی بر ارتباط بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
 • سنجش رابط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک
 • سنجش اثر میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین تعهد سازمانی و بازارگرایی
 • سنجش ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در شعب بانک توسعه تعاون استان